A gépkölcsönzési szerződés feltételei:

1. Bérbevevő a Bérbeadó által átadott gépeket leltár szerint, kipróbálva, sérülésmentesen, tiszta állapotban veszi át. Bérbeadó a gép kezelésére, karbantartására vonatkozó előírásokat a Bérbeadó a Bérbevevővel ismerteti és ennek megtörténtét a szerződés aláírásával elismeri.
2. A Bérbevevő a gép rendeltetésszerű használatáért és karbantartásáért valamint tárolásáért felelősséget vállal, az ebből eredő károkat, a bérleti idő alatt szükségessé váló javítások költségét a Bérbeadónak – számla alapján – megtéríti, erre az időre a Bérbeadó a kauciót visszatartja.
3. A Bérbevevő, ha a gép üzemelése során rendellenességet észlel, a berendezés azonnali leállítását követően haladéktalanul köteles Bérbeadót értesíteni. A meghibásodás elhárításának időtartamára Bérbeadó bérleti díjat nem számít fel.
4. A bérelt gép, üzemeltetési /üzemanyag, kezelő / költsége a Bérbevevőt terheli.
5. Bérbeadó jogosult a bérbeadás idejére letéti díjat (kaució) kérni, ennek mértéke a gép értékével arányos és azt a gépbérleti díjtáblázat tartalmazza.
6. A bérleti jogviszony a bérlés napjától (szerződés aláírásától) kezdődően határozatlan időre szól.
7. A bérleti díj elszámolási egysége 1 naptári nap (24 óra). A bérleti díj az átadás napját és a visszaszállítás napját is tartalmazza. Időegység túllépés esetén plusz 1 napi díj fizetendő. Amennyiben Bérbevevő a gépet nem az átadás korinak megfelelő letisztított állapodban adja vissza, Bérbeadó jogosult a gép napi bérleti díjának 50%-át tisztítási díjként felszámítani.
8. Bérbevevő kötelezi magát, hogy a bérelt gép tárolási helyéről, valamint a szerződésben meghatározott időntúli használatáról, annak esetleges megváltoztatásáról a Bérbeadót előzetesen értesíti.
9. A bérleti jogviszony bármely fél által felmondható azonnali hatállyal írásban. Bérbeadó jogosult a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha:
• a Bérbevevő a gépet nem rendeltetésszerűen használja,
• a vonatkozó részszámlákat a számla lejártáig nem egyenlítette ki.
10. A bérleti jogviszony megszűnése esetén a Bérbevevő köteles a gépet a Bérbeadó rendelkezésére bocsátani, a Bérbeadó a telephelyére visszaszállítani.
11. A bérelt gép elvesztése, megsemmisülése esetén a Bérbevevő a szerződésben feltüntetett forgalmi értéket köteles a Bérbeadónak 8 napon belül megtéríteni.
12. Bérbeadó késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét jogosult felszámítani késedelmi kamatként.
13. Ezen szerződés jogviszonyából származó vitában, amennyiben a peren kívüli megegyezés eredménytelen, a Fejér megyei Járás Bíróság illetékességét kötik ki a felek.
14. Huzamosabb bérlet esetén heti elszámolással, a Bérlő készpénzfizetési számla ellenében egyenlíti ki a bérleti összeget a Bérbeadónak.
15. A Bérbevevő kijelenti, hogy az általa kibérelt gépet saját felelősségére üzemelteti, és az adott típusoknak megfelelő szakvizsgával rendelkezik!

 

Kérdés esetén, kérjük keressenek minket!

Biztonsági kód:
security code
Kérjük, írja be a biztonsági kódot:

Submit